Уважаеми родители, скъпи ученици,

На 26.септ.2020 г. учениците влизат и излизат от сградата съгласно поименен списък и график, указващи часа на влизане и излизане на всеки ученик и група, както следва:


ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ДЕН И НА ПРИДВИЖВАНЕТО В СГРАДАТА НА УЧИЛИЩЕТО.

 1. Учениците влизат в сградата на СМГ “Паисий Хилендарски” през два обособени входа: откъм улица “Чумерна” и откъм булевард “Васил Левски”.
  Учениците не влизат откъм ул. “Искър” (не се влиза откъм двора).

  • Всеки ученик препоръчително влиза в сградата през входа, който е определен за учебната стая на съответната група.
  • Учениците, които се обучават в стаи №№ 102, 202, 203, 204, 205, 206, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 402, 403, 404, 405, 406 и 407, влизат през входа откъм улица “Чумерна”.
  • Учениците, които се обучават в стаи № Терминална, 212, 213, 308, 309, 310, 312, 313, 408, 409, 410, 412, 413, 414, влизат през входа откъм бул. “Васил Левски”.
 2. Забранява се родители на ученици и външни лица да влизат в сградата на училището с изключение на родителите на ученици от 2. клас.
  • Единствено учениците от 2. клас се придружават от един свой родител до учебната стая.
 3. Учениците влизат и излизат в сградата съгласно поименен списък и график, указващи часа на влизане и излизане на всеки ученик и група:
  • Ученик не се допуска в сградата във време извън определеното за него съгласно графика, без изключения.
 4. Всички ученици, преподаватели и непедагогически служители са длъжни да преминат през измерване на телесна температура при влизане в училище и да използват дезинфектант за почистване на ръцете си след пристигане в сградата на СМГ.
 5. Ако се установи, че ученик е с повишена телесна температура (над 37.5 градуса по Целзий), незабавно се информират неговите родители/настойници, а той изчаква тяхното пристигане в кабинета на медицинските сестри.
 6. Учениците излизат единствено през двора откъм ул. “Искър”, като придвижването от учебната стая до двора се извършва в колона по един, като учениците спазват необходимото разстояние помежду си и преподавателят съпровожда учениците до техните родители.
 7. Учениците се придвижват по стълбищата и по коридорите в сградата на СМГ, спазвайки указателните табели за посока на движение.
  • В коридорите и по стълбищата учениците се движат в дясната част на коридора/стълбището по посока на движението си.
 8. Ползването на училищните санитарни възли става при строго спазване на правилата за лична хигиена.
  • През останалото време учениците от всяка група стоят в учебната си стая.

ЛИЧНА ХИГИЕНА, ХИГИЕНА НА ПОМЕЩЕНИЯТА И ХИГИЕНА НА ПЕРСОНАЛНИТЕ РАБОТНИ МЕСТА.

 1. Всички педагогически специалист и непедагогически служители трябва да носят лично предпазно средство (шал, маска или шлем) на територията на училището.
 2. Всички ученици са длъжни да носят лично предпазно средство (шал, маска или шлем) във всички общи помещения в училището (напр. преддверие, фоайета, стълбища, коридори, санитарни възли, медицински кабинет, преподавателска стая, библиотека, бюфет, всекидневна и т.н.). Носенето на маска или шлем в учебната стая от учениците е задължително.
 3. В учебната стая ученици сядат по един на чин, като спазват необходимото разстояние един от друг.
 4. Извършва се (преди началото и след приключване на занятието) влажно почистване и дезинфекция на всички критични точки – подове, бюра, чинове, маси, дръжки на врати, прозорци, ключове за осветление, бутони на асансьора, парапети, уреди, екрани, тоалетни чинии, мивки, кранове и други.
 5. Учебните стаи се проветряват през цялото време на всяко междучасие.
 6. Във всички санитарни помещения и тоалетни в училището се следи за изразходването и своевременното осигуряване на течен сапун или дезинфектанти, тоалетна хартия, както и регулярно изхвърляне на боклука.
 7. Всички ученици, преподаватели и служители са длъжни да мият ръцете си с течен сапун или дезинфектант и топла вода след посещение на тоалетната, преди хранене, при кихане и кашляне.
 8. Учениците нямат право да споделят общи храни и напитки.

ПРАВИЛА в условията на COVID-19:

 1. Всички членове на персонала, учениците и външните посетители трябва да се запознаят със здравните изисквания и стриктно да ги спазват.
 2. Всички родители следва да се запознаят с настоящия правилник и с всички здравни протоколи, касаещи COVID-19. При обаждане от медицинските специалисти в СМГ или от друг член на персонала родителите са длъжни да реагират своевременно и възможно най-бързо да приберат детето си, ако това се налага.
 3. Лицата, които са определени за отговорници за спазване на мерките във връзка с превенцията на заразяване с COVID-19 са управителите, медицинските лица, всички преподаватели и лицата, отговарящи за пропускателния режим в сградата. Те имат право да контролират спазването на всички мерки, както и да препоръчват допълнителни мерки във всеки един момент.
 4. Преподавателите са длъжни да уведомят медицинската сестра, ако забележат ученик с грипоподобни симптоми.
 5. Всеки ученик с грипоподобни симптоми трябва да бъде изолиран в кабинета на медицинските сестри до пристигането на неговите родители. Учениците над 14-годишна възраст могат сами да се приберат, но родителите задължително се уведомяват за това.
 6. Всеки преподавател или служител в СМГ, който прояви грипоподобни симптоми, следва незабавно да напусне сградата на училището и да предприеме мерки за установяване на заболяването и превенция на заразяването на всички околни.