Единствено ученикът, явил се на Тренировъчен тест, или негов родител (законен представител) може да получи състезателната работа.

Ученикът или родителят/настойникът/попечителят, носещ родителска отговорност за ученика, трябва да представи ученическа лична книжка (бележник) или карта, удостоверение за раждане или друг документ, удостоверяващ правото да получи състезателната работа.

Състезателните работи на учениците може да получите както следва:

  • ученици, които посещават Извънкласни дейности към СМГ учители ООД – от преподавателя на съответната група;
  • ученици на СМГ “Паисий Хилендарски” – от преподавателя на ученика в гимназията;
  • всички останали ученици – всяка събота от 8:00 до 14:00 часà в сградата на СМГ от наш представител.
Резултати от проведените на 24 ноември 2019 г. Тренировъчни тестове може да видите след 6 декември, както следва: