Обучителен Модул-1 от подготвителните групи по математика и български език и литература на „СМГ учители” ще се проведе от 29 септември до 8 декември 2018 г. в сградата на Университета по архитектура, строителство и геодезия, бул. „Христо Смирненски” 1.

Благодарим на ръководството на УАСГ за бързата реакция, която ни позволи да започнем провеждането на първия модул от обучението навреме.

Поради подадена жалба до Административен съд София-град (АССГ) от група родители на настоящи и бивши ученици от Софийска математическа гимназия “Паисий Хилендарски” и очаквано решение на Върховен административен съд относно проведения конкурс, спечелен от „СМГ учители”, ръководството на училището на този етап не е в състояние да сключи договор за провеждане на занятията в сградата на гимназията.

Имаме записани над 2000 ученици, на които им предстои явяване на редица олимпиади, състезания и национални външни оценявания и които ще кандидатстват чрез знанията си по математика и българки език и литература. Забавянето в началото на занятията ще доведе до изоставане в подготовката им, което няма да може да бъде компенсирано. Поставяме на първо място отговорността си като преподаватели, които родителите са избрали и на които са доверили подготовката и бъдещето на децата си, независимо в коя сграда ще се провеждат занятията.

За наше съжаление СМГ “Паисий Хилендарски” няма да получи от нас предвидените средства за обучителен Модул-1 – наем и дарение за гимназията, а вместо това средствата от провеждането на групите ще бъдат използвани за плащане на наем на УАСГ.

Благодарим за разбирането и подкрепата за провеждане на занятията както на Министерството на образованието и Министерството на финансите, така и на Столична община, тъй като в основата на успеха на децата ни стоят компетентността и уменията на учителите, които ги провеждат.

Взетото от „СМГ учители” нелеко решение да провеждаме занятията извън сградата на СМГ “Паисий Хилендарски” е резултат от желанието ни да прекратим злонамерените спекулации относно „нецелесъобразността и незаконосъобразността на проведения конкурс”.

„СМГ учители” сме обединени от виждането, че на първо място стоят интересите на нашите настоящи и бъдещи ученици и отговорността ни към тях. Резултатите и успехите в нашата работа са очевидни и те са в името на обществения интерес.